صفحه اصلی > ارتباط با ما > ارتباط با ما 

 

تلفن مرکز : 07633347896-7

آدرس مرکز : ضلع غربی بیمارستان شهید محمدی - بیمارستان ابن سینا ( مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اعصاب)

کد پستی : 7919915315