صفحه اصلی > اعضای مرکز > اعضا نیمه وقت مرکز 

دکتر مهرداد شریفی : عضو نیمه وقت

دکتر فاطمه غلام زاده : عضو نیمه وقت

صورت فرامرزی: عضو نیمه وقت

منور تاشک : عضو نیمه وقت

نجمه راستی کردار: عضو نیمه وقت

شعله اسفند یار پور : عضو نیمه وقت

دکتر احمد نگهی : عضو نیمه وقت

دکتر پور رحیمی :عضو نیمه وقت

فائزه فروزنده : عضو نیمه وقت

دکتر مهین عسکری: عضو نیمه وقت

دکتر صدیق مروستی : عضو نیمه وقت