صفحه اصلی > اولویت های پژوهشی 

اولویت های مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اعصاب

1-     بررسی همه گیری شناسی بیماری اسکیزوفرنی در استان هرمزگان

2-     بررسی عوامل موثر در بیماری اسکیزوفرنی در استان هرمزگان

3-     بررسی مداخلات دارویی ، روانشناختی در پیشگیری و درمان و توانبخشی بیماران اسکیزوفرنی در استان هرمزگان

4-     بررسی روند بیماری اسکیزوفرنی در استان هرمزگان

5-     بررسی همه گیری شناسی بیماری افسردگی در استان هرمزگان

6-      بررسی عوامل موثر در بیماری افسردگی در استان هرمزگان

7-     بررسی مداخلات دارویی ، روانشناختی در پیشگیری و درمان و توانبخشی بیماران افسردگی در استان هرمزگان

8-     بررسی روند بیماری افسردگی در استان هرمزگان

9-     بررسی همه گیری شناسی بیماری دو قطبی در استان هرمزگان

10- بررسی عوامل موثر در بیماری دو قطبی در استان هرمزگان

11- بررسی مداخلات دارویی ، روانشناختی در پیشگیری و درمان و توانبخشی بیماران دو قطبی در استان هرمزگان

12- بررسی روند بیماریدو قطبی در استان هرمزگان

13- بررسی همه گیری شناسی بیماری طیف اوتیسم در استان هرمزگان

14- بررسی عوامل موثر در بیماری طیف اوتیسم در استان هرمزگان

15- بررسی مداخلات دارویی ، روانشناختی در پیشگیری و درمان و توانبخشی بیماران طیف اوتیسم در استان هرمزگان

16-  بررسی روند بیماری طیف اوتیسم در استان هرمزگان

17- بررسی همه گیری شناسی بیماری اختلال سلوک در استان هرمزگان

18- بررسی عوامل موثر در بیماری اختلال سلوک در استان هرمزگان

19- بررسی مداخلات دارویی ، روانشناختی در پیشگیری و درمان و توانبخشی بیماران اختلال سلوک در استان هرمزگان

20- بررسی روند بیماری اختلال سلوک در استان هرمزگان

21- بررسی همه گیری شناسی بیماری بیش فعالی در استان هرمزگان

22- بررسی عوامل موثر در بیماری بیش فعالی در استان هرمزگان

23- بررسی مداخلات دارویی ، روانشناختی در پیشگیری و درمان و توانبخشی بیماران بیش فعالی در استان هرمزگان

24- بررسی روند بیماری بیش فعالی در استان هرمزگان

25- بررسی همه گیری شناسی بیماری عقب ماندگی ذهنی در استان هرمزگان

26-  بررسی عوامل موثر در بیماری عقب ماندگی ذهنی در استان هرمزگان

27- بررسی مداخلات دارویی ، روانشناختی در پیشگیری و درمان و توانبخشی بیماران عقب ماندگی ذهنی در استان هرمزگان

28- بررسی روند بیماری عقب ماندگی ذهنی در استان هرمزگان

29- بررسی روند بیماری عقب ماندگی ذهنی در استان هرمزگان

30- بررسی همه گیری شناسی بیماری اختلالات یادگیری در استان هرمزگان

31- بررسی عوامل موثر در بیماری اختلالات یادگیری در استان هرمزگان

32- بررسی مداخلات دارویی ، روانشناختی در پیشگیری و درمان و توانبخشی بیماران اختلالات یادگیری در استان هرمزگان

33- بررسی روند بیماری اختلالات یادگیری در استان هرمزگان

34- بررسی همه گیری شناسی بیماری اختلالات ارتباطی در استان هرمزگان

35- بررسی عوامل موثر در بیماری اختلالات ارتباطی در استان هرمزگان

36-  بررسی مداخلات دارویی ، روانشناختی در پیشگیری و درمان و توانبخشی بیماران اختلالات ارتباطی در استان هرمزگان

37- بررسی روند بیماری اختلالات ارتباطی در استان هرمزگان

38- بررسی روند بیماری اختلالات تیک در استان هرمزگان

39- بررسی همه گیری شناسی بیماری تیک در استان هرمزگان

40- بررسی عوامل موثر در بیماری تیک در استان هرمزگان

41- بررسی مداخلات دارویی ، روانشناختی در پیشگیری و درمان و توانبخشی بیماران اختلالات تیک در استان هرمزگان

42- بررسی روند بیماری تیک در استان هرمزگان

43- بررسی روند بیماری افسردگی پس از زایمان در استان هرمزگان

44- بررسی همه گیری شناسی بیماری افسردگی پس از زایمان در استان هرمزگان

45- بررسی عوامل موثر در بیماری افسردگی پس از زایمان  در استان هرمزگان

46-  بررسی مداخلات دارویی ، روانشناختی در پیشگیری و درمان و توانبخشی بیماران افسردگی پس از زایمان  در استان هرمزگان

47- بررسی روند بیماری افسردگی پس از زایمان  در استان هرمزگان

48- بررسی روند بیماری اختلالات پیش از دروه قاعدگی  در استان هرمزگان

49- بررسی همه گیری شناسی بیماری اختلالات پیش از دروه قاعدگی  در استان هرمزگان

50- بررسی عوامل موثر در بیماری اختلالات پیش از دروه قاعدگی  در استان هرمزگان

51- بررسی مداخلات دارویی ، روانشناختی در پیشگیری و درمان و توانبخشی بیماران اختلالات پیش از دروه قاعدگی    در استان هرمزگان

52- بررسی روند بیماری اختلالات پیش از دروه قاعدگی  در استان هرمزگان

 

 

 

   دانلود : KHali .doc           حجم فایل 250 KB
   دانلود : مrasti kerdar2.pdf           حجم فایل 688 KB