صفحه اصلی > اعضای مرکز > شورای پژوهشی مرکز 


نام و نام خانوادگی سمت cv
دکتر شعله نمازی رئیس مرکز


cv

سارا نیک صالحی مدیر مرکز
هانیه حافظی کارشناس مرکز
دکتر فرح مویدی عضو شورای پژوهشی مرکز


cv

دکتر سید حمزه صدیق عضو شورای پژوهشی مرکز
منور تاشک عضو شورای پژوهشی مرکز
رضا جمهیری عضو شورای پژوهشی مرکز
نجمه راستی کردار عضو شورای پژوهشی مرکز
سوسن وطن خواه عضو شورای پژوهشی مرکز